Jumat, 09 Maret 2012

Soal Pembahasan Munakahat (Nikah)

1. Berikut adalah syarat-syarat seorang calon isteri, KECUALI . . .
a. Islam
b. Tidak terpaksa
c. Bersuami
d. Tidak dalam masa iddah
e. Bukan muhrim
JAWABAN : C, karena dalam agama islam, wanita / perempuan itu tidak boleh memiliki suami lebih dari satu atau sering di sebut dengan Poliandri.

2. Yang termasuk kewajiban seorang suami adalah . . .
a. Membentak isteri
b. Menelantarkan isteri serta anak-anaknya
c. Bertindak seenaknya
d. Memimpin dan membimbing isteri untuk menjadi isteri yang salihah
e. Adanya kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri
JAWABAN : D, sebagai seorang suami tentu saja memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi, salah satunya adalah dengan memimpin dan membimbing istri untuk menjadi istri yang solehah.

3. Bagi seorang yang memiliki keinginan untuk menikah dan sudah mempunyai kemampuan, apabila tidak segera menikah dikhawatirkan terjerumus pada perbuatan zina, maka baginya menikah hukumnya. . .
a. Wajib
b. Sunah
c. Makruh
d. Haram
e. Mubah
JAWABAN : A, apabila seseorang sudah berkeinginan untuk menikah dan ia sudah memiliki kemampuan maka hukumnya WAJIB untuk ia melakukan pernikahan, karena dikhawatirkan melakukan perbuatan zina.

4. Perceraian yang dijatuhkan atas kehendak suami disebut . . .
a. Khuluk
b. Fasakh
c. Rujuk
d. Talak
e. Nusyuz
JAWABAN: D, Talak adalah melepas atau meninggalkan, dan sering juga disebut dengan perceraian.

5. Sumpah dari suami kepada isteri bahwa tidak akan mencampuri isterinya disebut . . .
a. Zihar
b. Li’an
c. Ila’
d. Fasakh
e. Khuluk
JAWABAN: C, Ila’ yaitu suami yang bersumpah tidak akan mencampuri isteri.

6. Talak yang menyebabkan suami tidak boleh lagi rujuk kepada isteri adalah . . .
a. Talak raj’iyah
b. Talak tebus
c. Hadanah
d. Talak bain
e. Fasakh
JAWABAN: D, talak bain adalah talak yang suaminya tidak boleh rujuk kembali, melainkan dengan akad nikah baru.

7. Hadis nabi yang menyatakan : “perbuatan halal, tetapi dibenci Allah adalah adalah” . . .
a. Nikah
b. Talak
c. Rujuk
d. Pacaran
e. Membujang
JAWABAN: B, Rasulullah saw bersabda “Perbuatan halal, tetapi paling di benci Allah adalah talak.” (H.R. Abu Dawud dan Ibnu Majah)

8. Hal-hal berikut yang tidak dapat menjadi penyebab putusnya tali pernikahan adalah . . .
a. Berbeda agama dan kepercayaan
b. Salah satu pihak berbuat nuhyuz
c. Berbeda adat istiadat
d. Beda pendapat terus-menerus
e. Suami isteri saling menuduh berzina
JAWABAN: C, perbedaan adat istiadat bukanlah alasan atau penyebab untuk memutuskan tali pernikahan karena sebelum dilangsungkan pernikahan dipastikan calon isteri dan suami sudah mengetahui latar belakang adat istiadat masing-masing.

9. Berikut ini wanita yang tidak boleh dinikahi adalah . . .
a. Wanita musyrik
b. Wanita yang sudah selesai masa iddahnya
c. Wanita janda
d. Wanita perawan
e. Wanita yang pernah menikah dengan orang lain
JAWABAN: A, musyrik adalah salah satu perbuatan dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah SWT dan dalam rukun nikah syarat seorang calon isteri harus beragama islam.

10. Pernyataan pernikahan dari pihat wali calon isteri disebut . . .
a. Kabul
b. Ijab
c. Saksi
d. Mahal
e. Mahar
JAWABAN: B, Ijab adalah pernyataan pernikahan dari pihak wali calon isteri kepada calon suami.

11. Kembalinya suami isteri dalam ikatan perkawinan setelah terjadinya talak disebut . . .
a. Iddah
b. Rujuk
c. Fasakh
d. Zihar
e. Hadanah
JAWABAN: B, Rujuk adalah kembalinya suami isteri pada ikatan perkawinan, selama masih dalam masa iddah.

12. Seseorang yang menikah dengan tujuan tidak baik untuk menyakiti pasangannya maka hukum nikah baginya adalah . . .
a. Makruh
b. Mubah
c. Haram
d. Sunah
e. Wajib
JAWABAN : C, jika pernikahan didasari dengan tujuan yang tidak baik/buruk hukumnya adalah haram karena akan mendatangkan kemadaratan terhadap salah satu pihak.

13. Pemberian yang wajib diberikan oleh calon suami kepada calon isteri namun tidak termasuk rukun nikah disebut . . .
a. Sedekah
b. Hadiah
c. Iwad
d. Nafkah
e. Mahar
JAWABAN : E, Mahar adalah pemberian sesuatu yang wajib oleh ccalon suami terhadap calonn isteri.

14. Masa menunggu bagi isteri yang dicerai oleh suaminya untuk menikah dengan laki-laki lain disebut dengan . . .
a. Iddah
b. Raj’i
c. Rujuk
d. Talak
e. Li’an
JAWABAN: A, iddah adalah masa menunggu bagi isteri yang dicerai oleh suami untuk diperbolehkan menikah dengan laki-laki lain. Dalam masa iddah ini mantan isteri tidak boleh menerima lamaran lamaran atau menikah dengan laki-laki lain.

15. Adapun rukun rujuk adalah sebagai berikut, kecuali . . .
a. Isteri dalam masa iddah raj’i
b. Suami atas kehendak sendiri
c. Ada dua orang saksi
d. Ada ucapan sigat rujuk
e. Adanya pesta untuk merayakan telah rujuknya sepasang suami isteri
JAWABAN: E, adanya pesta untuk merayakan telah rujuknya sepasang suami isteri bukanlah salah satu rukun rujuk.

16. Akad yang memberikan kewenangan kepada seorang pria dengan seorang wanita yang bukan muhrimnya untuk bergaul secara sah adalah . . .
a. Pengertian nikah
b. Rukun nikah
c. Tujuan nikah
d. Hikmah nikah
e. Hukum nikah
JAWABAN :A, nikah adalah akad yang memberikan kewenangan kepada seorang pria dengan seorang wanita yang bukan muhrimnya untuk bergaul secara sah sehingga menimbulkan hak dan kewajiban tertentu.

17. Tujuan pernikahan sering diungkapkan dengan istilah sakinah, mawadah dan rahmah. Maksud dari sakinah adalah . . .
a. Cinta kasih
b. Kasih sayang
c. Persaudaraan
d. Ketenangan hidup lahir batin
e. Kekeluargaan
JAWABAN : D, sakinah adalah salah satu hikmah dari sebuah pernikahan yang artinya adalah dapat menemukan ketengan hati/batin.

18. Berikut adalah hikmah dari sebuah penikahan, kecuali . . .
a. Dapat menemukan ketenangan hati
b. Memperoleh keturunan yang sah
c. Menghindarkan diri dari perbuatan maksiat
d. Mendapat kekayaan
e. Menambah semangat kerja
JAWABAN: D, mendapatkan kekayaan bukanlah salah satu hikmah dari sebuah pernikahan karena kekayaan di dapatkan bukan dari sebuah pernikahan melainkan dari usaha yang telah kita lakukan.

19. Memberi nafkah, makan, pakaian, dan tempat tinggal adalah salah satu kewajiban dari seorang suami yang tercantum dalam surat . . .
a. An Nisa
b. At Talaq
c. Ar Rum
d. Al Isra
e. Al Baqarah
JAWABAN : B, dalam Q. S. At Talaq [65]: 6) dikatakan ”Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberi kelapangan sesudah kesempitan.”

20. Rasulullah saw. bersabda bahwa nikah itu termasuk sunah, barang siapa tidak melakukan sunah ku maka . . .
a. Tidak akan mendapatkann keturunan
b. Tidak mendapat kebahagiaan yang sah
c. Tidak akan mendapat syafaat (pertolongan) diriku
d. Tidak termasuk golonganku
e. Tidak sempurna amalnya
JAWABAN: D, “ nikah itu sunahku, barang siapa yang tidak menyukai sunahku, ia bukan golonganku.” (H.R. Bukhari dan Muslim)


Credit :
http://ernissyakur.blogdetik.com/2012/01/15/tugas-remedial/

0 komentar:

:10 :11 :12 :13 :14 :15 :16 :17
:18 :19 :20 :21 :22 :23 :24 :25
:26 :27 :28 :29 :30 :31 :32 :33
:34 :35 :36 :37 :38 :39

Poskan Komentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...